Πολιτιστικός τουρισμός

Εκπαιδευτικός τουρισμός

Αρχαιολογικός τουρισμός

Γαστρονομικός τουρισμός

Αγροτουρισμός – Τουρισμός Υπαίθρου